วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ แสตน และประดับผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประดับไฟบริเวณรั้วหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะเพื่อปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะเพื่อปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง