วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะเพื่อปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายนางคูณ โพธิ์ศรีนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง