วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และป้ายไวนิลห้ามปล่อยจับสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาถอดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการตกแต่งและจัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อเครื่องไทยธรรม สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพรีวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ทะเบียน กข 3519 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-47-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลวันดินโลก ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายชื่อและสติกเกอร์ตัวอักษร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง