วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 3867 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-48-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดระเบียบเรียบร้อย ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล และแผ่นพับโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดระเบียบเรียบร้อย ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2976 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2976 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถยนต์สี่ประตู ทะเบียน กข 9190 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ ๖๘๓๔ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง