วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 3046 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กข 8068 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ในการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กข 8068 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหนองนกเขา ซอย 16
12  ต.ค. 2566
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนเทศบาล 17 ซอย 5 (ซอยร้านอาหารยายเต็ม)
12  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 7 สวนเกษตรอินทรีย์ ซอย 1
12  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 21 (ข้างบ้านพักนายอำเภอ)