วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๖๖๒๑ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 543 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5941 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน กข 1559 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง