วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำบล็อกพ่นสีตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว และสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เรื่อง การพิจารณา ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ 2567
30  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเอกชนเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง