วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง ทะเบียน ตค 1255 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 034-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-5772 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 002-40-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง