วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถเครนไฮดรอลิค ทะเบียน 80-8808 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 014-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องอัดจารบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอลและอุปกรณ์เสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถขุดตักตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 8412 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 8412 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการจัดซื้อนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์สูบน้ำหาบหาม รหัสครุภัณฑ์ 055-40-0003/3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง