วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์สูบน้ำหาบหาม รหัสครุภัณฑ์ 055-48-0009/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์สูบน้ำหาบหาม รหัสครุภัณฑ์ 474 - 63 - 0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม การฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็กประวัติความเป็นมาของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็กประวัติความเป็นมาของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างเหมาพาหนะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง