วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบท่อน้ำพญานาค ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จัดซื้ออุปกรณ์ส่องสว่าง จำนวน 2 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาพาหนะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาพาหนะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัมนาเด็กเล็กเทสบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง