วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 8412 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการจัดซื้อนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์สูบน้ำหาบหาม รหัสครุภัณฑ์ 055-40-0003/3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์สูบน้ำหาบหาม รหัสครุภัณฑ์ 055-48-0009/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์สูบน้ำหาบหาม รหัสครุภัณฑ์ 474 - 63 - 0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม การฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็กประวัติความเป็นมาของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง