วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถเครนไฮดรอลิค ทะเบียน 80-8808 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 014-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุก 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81 - 3470 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมมชนตามหลักการ3Rs ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประะจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ต 0902 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อชุดผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมพร้อมสกรีนข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง