วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2566
ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษารายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนรายการวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีกำจัดยุงและแมลง และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมาพาหนะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง