วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน รายการวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่1(บ้านหนองนกเขา)ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนรายการวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน 80-5808 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-38-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถเครนไฮดรอลิค ทะเบียน 80-8808 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 014-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุก 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81 - 3470 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง