วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมมชนตามหลักการ3Rs ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประะจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ต 0902 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อชุดผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมพร้อมสกรีนข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมนันทนาการบำบัดเสริมสร้างร่างกายและจิตรใจให้แจ่มใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-9583 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 004-40-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์พร้อมระบายผ้า เก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ และแสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าออแกนซ่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง