วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1ทับ2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-5772 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 002-40-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก และโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าออแกนซ่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง