วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุง ? ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ ๔ (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ และเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน และโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง