วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 3519 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-47-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการตกแต่งและจัดสถานที่ สำหรับการจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการตกแต่งและจัดสถานที่ สำหรับการจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการตกแต่งและจัดสถานที่ สำหรับการจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง