วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-6154 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 009-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1ทับ2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-5772 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 002-40-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก และโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าออแกนซ่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง