วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อชุดกีฬา และชุดวอร์ม สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อ(วัสดุสำนักงาน) วัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการบริการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ภายใต้โครงการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างบรรจุถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ สำหรับโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุ สำหรับการดำเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีกำจัดยุงและแมลง และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนเทศบาล 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2567
ซื้อ(วัสดุสำนักงาน) วัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการบริการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ภายใต้โครงการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนลาย ขนาด 14x16x4 นิ้ว สำหรับกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการบริการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ภายใต้โครงการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง