วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุง ? ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ ๔ (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ และเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน และโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง