วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟารับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการบริหารร่างกายและบริหารจิตด้วยโยคะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน
25  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง