วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
ซื้อโซ่สำหรับเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 18 (แยกบ้านดาบเด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
23  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-5774 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 004-38-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6621 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 019-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง