วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 5809 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน 80 - 9583 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 004 - 40 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 80 - 9284 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 006 - 49 - 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กข 9190 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง