วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะเปียกลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าชุดพร้อมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการแสดงบนเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงแระจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม และโซฟา สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง