วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษารายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน รายการวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว)ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษารายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน รายการวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง)ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อการจ่ายขาดเงินรายได้สะสมสถานศึกษา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน รายการวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษารายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง