วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู ทะเบียน กข 9190 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างทำอาหารเย็นและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้วศูนย์ที่1 (บ้านหนองนกเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนย่อยที่ 8 (บ้านเนินกลอย) และชุมชนย่อยที่ 10 (หลังวัดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สัญญาณไฟกระพริบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง