วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกอเนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๕๘๐๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมหอนาฬิกาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๐-๕๘๐๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุของรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๕๘๐๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ทะเบียน กข 3519 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-47-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถขุดตักตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเช่าโต๊ะ เต๊นท์ เก้าอี้ พร้อมระบายผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง