วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่ง และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrinter Printer แบบแคร่สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น (โซ่เลื่อยยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้วศุนย์ที่1(บ้านหนองนกเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง