วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๔ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 9509 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งบริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 16 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง