วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น (โซ่เลื่อยยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้วศุนย์ที่1(บ้านหนองนกเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้วศุนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้วศุนย์ที่4(ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ สระแก้ว - สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างย้ายกล้องวงจรปิดจากศูนย์พักคอย (Community lsolation) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) เพื่อติดตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง