วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
เหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนเมษายน 2565
30  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๑-๙๑๖๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๙๑-๖๑๕๔ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง