วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างเหมารถบรรทุก ๑๐ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๙๒๘๔ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน รายการวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 44 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง