วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะฯ หมายเลขทะเบียน 80 - 5809 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกหน้าต่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กง 543 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-56-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-9284 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 006-49-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 4903 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อตั๋วรับจำนำ และ ใบเสร็จรับเงิน(ดอกเบี้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อรถกระเช้าอเนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก