เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ศูนย์วิทยาศาตร์การกีฬาและลานกีฬา

หัวหน้าส่วนราชการ

 สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท
 รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 16 สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท  

 รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 16
 
 น.ส.สุภรัชต์ อินทรเทพ
นางสุภาภรณ์ จะนันท์
น.ส.ภาวินี วรรณจินดาพร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 12
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 28

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 17
 
นายอภิชัย พิทยานุรักษกุล
นางพรนิภา วรรณุสิทธิ์
นางมาลัย ถนัดค้า
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 22
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 29
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 26

 

 

 
 นายชาติชาย สังฆฤทธิ์

 


 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 24

 :    ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564