เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมแกรนนำดูแลสุขภาพประจำครอบครัว


วันนี้ (6 ธ.ค.55) เวลา 09.00 น. นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกรนนำดูแลสุขภาพประจำครอบครัว  จำนวน 2 วัน  คือ ในวันอังคารที่         6  พฤศจิกายน 2555 และในวันอังคารที่ 6  ธันวาคม 2555  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ชั้น 3  ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว  เป็นจำนวนเงิน  50,000  บาท  มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  100  คน  ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. มีความรู้ มีทักษะ ในสาขานั้น ๆ อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ
๒. สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชุมชนในสาขานั้น ๆ
๓. สามารถบริหารจัดการ วางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยเชื่อมโยงและ บูรณาการกับแผนของชุมชน/ท้องถิ่น โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลและจากแหล่งอื่น ๆ ได้
๔. สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ในสาขานั้น ๆ ได้ 
2022-12-01
2022-10-13
2022-08-12
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-27