เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 902 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการโครงการธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) เทศบาลเมืองสระแก้ว (ขับเคลื่อนตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2567) (แผนปฏิบัติการ ACTION PLAN) [ 16 ก.พ. 2567 ]3
2 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการฝนหลวงและช่องทางการแจ้งขอรับบริการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว [ 15 ก.พ. 2567 ]2
3 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศให้ผู้ดำเนินกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาต/คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.2) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]4
4 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศให้ผู้ดำเนินกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานประกอบกิจการ (สถานที่จำหน่ายอาหาร,สถานที่สะสมอาหาร,ตลาด,การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]2
5 สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศประมูลเช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ [ 14 ก.พ. 2567 ]18
6 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ [ 9 ก.พ. 2567 ]1
7 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ประกาศรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกง [ 7 ก.พ. 2567 ]1
8 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 2 [ 6 ก.พ. 2567 ]6
9 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีภาษี 2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]11
10 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สายพันธุ์ JN.1 [ 22 ม.ค. 2567 ]10
11 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้วประจำปี พ.ศ.2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]0
12 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน ประจำปี พ.ศ.2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]0
13 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงในการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]0
14 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]0
15 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]0
16 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]0
17 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน กรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]0
18 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันช่วงเทศกาลส่งท้ายปีใหม่ [ 8 ม.ค. 2567 ]12
19 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศปิดประกาศ 30 วันแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2558 [ 18 ธ.ค. 2566 ]54
20 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโควต้าจังหวัดสระแก้ว หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 [ 18 ธ.ค. 2566 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46