เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดการประชุมพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)


winkวันนี้ (12 ธ.ค.55 ) เวลา 14.00 น.  นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ได้จัดการประชุมพนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง  และคณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)   เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  พิจารณาเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะดำเนินการจัดตั้ง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2550   และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2553  โดยอนุโลม 
ดังนั้น  เทศบาลเมืองสระแก้ว  จึงได้จัดการประชุมขึ้นเพื่อขอความคิดเห็น ปรึกษาหารือกับ  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง  และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)  ในเรื่องการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 - 3  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ต่อไป
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17