เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ 1/2556


วันนี้ (27 ธ.ค. 55) นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว  พร้อมคณะผู้บริหาร  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสระแก้ว  สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ  ผู้แทน อสม.  ผู้แทนชุมชน  ซึ่งเป็นคณะกรรมการ  คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว  ครั้งที่ 1/2556  ณ  ห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว   
            นายตระกูล   (นายกฯ)  แจ้งว่า ในการจัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้วซึ่งได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว  ปีงบประมาณ 2555  จำนวน  6  โครงการ  ดังนี้  1.  โครงการห่วงใยดูแลสุขภาพสายตาผู้สูงวัย  งบประมาณ  730,000  บาท  2.  โครงการส่งเสริมและพัฒนา  IQ&EQ  เด็กปฐมวัย  งบประมาณ  20,300  บาท  3. โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมฯ  งบประมาณ  40,000  บาท  4.  โครงการทันตสาธารณสุขให้แก่เด็กนักเรียน  งบประมาณ47,200  บาท  5.  โครงการค้นหาและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  งบประมาณ  45,000  บาท  6. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง  งบประมาณ  30,000  บาท   ซึ่งได้บรรจุลงในแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16