เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ระบุอยากเห็นพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในทางที่ดีขึ้น พร้อมขอให้ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเด็กทุกวัน ไม่เฉพาะวันเด็ก เท่านั้น


วันนี้  (11 ม.ค.56)  นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  ณ  โรงเรียนเทศบาล  1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)  พร้อมคณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  หัวหน้าส่วนราชการ   พนักงานเทศบาลฯ  ครู – นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)  ได้ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2556   นายตระกูล  (นายกฯ) กล่าวว่า   เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” 2556 ขอให้เด็ก และเยาวชนทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณธรรมความดี และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วม ตามคำขวัญของนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่มอบให้เด็กๆ ทุกคน คือ “รักวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาสู่ไทยสู่อาเซียน” และอยากเห็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้มีพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในทางที่ดีขึ้น ทั้งในเชิงสติปัญญา และทัศนคติที่ดี และอยากให้ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเด็กทุกวัน ไม่เฉพาะวันเด็กเท่านั้น เพื่อให้ความสำคัญให้เยาวชนมีพัฒนาการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน หลังจากกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนแล้วได้มีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์  จำนวน  15  คน  และชมการแสดงแม่ไม้มวยไทยของรักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และการแสดงจินตลีลาของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2
สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมอันดีงามให้แก่เด็ก และเยาวชน โดยมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็ก การเล่นเกม และการละเล่นต่างๆ พร้อมทั้งกิจกรรมตามซุ้มของหลายหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังมีการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งมีการมอบของขวัญให้แก่เด็กๆ ทุกคนที่เข้าร่วมงาน  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ได้ทำพิธีตัดริบบิ้นเปิดซุ้มอาหารที่มีหน่วยงานต่างๆ ได้จัดซุ้มไว้ให้แก่เด็กๆ  พร้อมเลี้ยงอาหารให้แก่เด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน
และในเวลาเดียวกัน  นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาลฯ  ได้นำของขวัญวันเด็กไปมอบให้กับเด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว (ศูนย์หนองนกเขา)  และศูนย์เด็กเล็กหนองกะพ้อ (วัดหนองกะพ้อ)   และนายนิวัฒน์  วงษ์พานิช  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้นำของขวัญวันเด็กไปมอบให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2  (บ้านลัดกะสัง)  และชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนชั้นปฐมวัย  และชั้นอนุบาล 1-2   
 
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16