เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดเวทีประชาคมพิจารณาแผนชุมชน ระดับชุมชนในเทศบาลเมืองสระแก้ว


กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้จัดโครงการประชาคมจัดทำแผนชุมชน  โดยนายนิวัฒน์  วงษ์พานิช  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ภายใต้การบริหารงานของนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ได้จัดโครงการประชาคมจัดทำแผนชุมชน  ขึ้นในระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เลา  ๑๗.๐๐น. – ๒๐.๐๐ น.  โดยมีวัตถุประสงค์  1. เพื่อให้เกิดกระบวนการในการจัดทำแผนชุมชน  2. เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน สามารถกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์การพัฒนาหมูบ้าน/ชุมชน  3. เพื่อให้ชุมชนได้มีแผนงานที่รองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนชุมชน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้นำชุมชน(กรรมการชุมชน,อสม,กรรมการสตรี,กรรมการผู้สูงอายุ) รวม 80 คน
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17