เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒๘


  วันนี้ (๕ มี.ค.) โดยนายนิวัฒน์  วงษ์พานิช  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  นายเสรี  เฉลิมพันธ์  ปลัดเทศบาลฯ  นายเศรษฐพงศ์ชัย  อัครพลประชิต  นายวรรณวุฒิ  มาสุข   นายณัฐวัฒน์  สร้อยโท  รองปลัดเทศบาลฯ  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุ่นที่  ๒๘  จังหวัดปทุมธานี  ในหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   รุ่นที่ ๒๘  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สามารถนำมาปฏิบัติใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ  และรับฟังบรรยายสรุปงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการบริหารกิจการ  อปพร.  ของทางเทศบาลเมืองสระแก้ว  โดยมีคณะศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่  จำนวน  ๔๕  คน
2022-01-24
2022-01-21
2022-01-20
2022-01-20
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18