เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองการศึกษา เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว จัดงานฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๖


วันนี้ (๒๘ มี.ค.๕๖) นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว  ร่วมจัดงานฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ  จังหวัดสระแก้ว  ประจำปี ๒๕๕๖  เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  เทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดขบวนแห่กัณฑ์เทศน์มหาชาติ  กัณฑ์ที่ ๙  กัณฑ์มัทรี  ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  วัดสระแก้ว  พระอารามหลวง  จังหวัดสระแก้ว  โดยในวันที่ ๒๘ มี.ค. ริ้วขบวนแห่กัณฑ์เทศน์มหาชาติ  ทั้ง  ๑๓  กัณฑ์  เริ่มตั้งขบวนแห่ ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๓๐ น. ณ  สวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ  ร่วมพิธีเชิญพระอุปคุต   พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง   และริ้วขบวนแห่กัณฑ์เทศน์มหาชาติทั้ง  ๑๒  กัณฑ์  ไปยังวัดสระแก้ว  พระอารามหลวง  ในเช้าวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๖ พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า  พร้อมกันร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน  รอบศาลาโรงธรรม ๓ รอบ  และวางไว้ทั้ง  ๘  ทิศ  และร่วมฟังเทศน์มหาชาติ  กัณฑ์ที่ ๑-๑๓ กัณฑ์ ได้แก่กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร  กัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์หิมพาน  กัณฑ์ที่ ๓ กัณฑ์ทานกัณฑ์  กัณฑ์ที่ ๔  กัณฑ์วนประเวศน์  กัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์ชูชก  กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน  กัณฑ์ที่ ๗ กัณฑ์มหาพน  กัณฑ์ที่ ­­๘  กัณฑ์กุมาร  กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี กัณฑ์ที่ ๑๐  กัณฑ์สักกบรรพ  กัณฑ์ที่ ๑๑  กัณฑ์มหาราช  กัณฑ์ที่ ๑๒  กัณฑ์ฉกษัตริย์  กัณฑ์ที่  ๑๓  กัณฑ์นครกัณฑ์
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17