เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน


วันนี้ (๓๑ มีค.๕๖) นายชูศักดิ์  ตรีสาร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในพิธี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกหมู่เหล่า  และเทศบาลเมืองสระแก้วโดยนายณัฐวัฒน์   สร้อยโท  รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว  และนายชาติชาย  สังฆฤทธิ์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเจ้าหน้าที่  ภายใต้การนำของนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ร่วมพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน  ณ  หอประชุมปางสีดา  ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่  ๓๑ มีนาคม  ของทุกปี  เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า    และกำหนดให้วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี  เป็นวันข้าราชการพลเรือน  ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้จัดงานพิธีทั้ง  ๒  พิธีเป็นประจำทุกปี 
        
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17