เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี 2556


วันนี้ (27 พ.ค. 56) นายกอบชัย  เคลือบคลาย  ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  เป็นประธานในการจัดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2556  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว   โดยมีนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ร่วมประชุม  โดยมีระเบียบวาระที่ 1 - 4  ซึ่งเป็นการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว   เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ต่อไป
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17