เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมคณะ  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่  พนักงานเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำปี  ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์การปฏิบัติงานขององค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี  รวมถึงการพัฒนาบุคลากร  โดยรวมให้มีจิตใจสำนึกในการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  จำนวน  ๕๐  คน 
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17