เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ ๓


นายสุรพงษ์   เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  และนายสมโภชน์   ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการบริหารระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลเมืองสระแก้ว  ครั้งที่  ๓  ในหัข้อเรื่องรายงานบัญชีรายรับ – จ่าย  และสถานการณ์การเงินกองทุนหลักประกันเทศบาลเมืองสระแก้ว  เรื่อง  การติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว โดยมี ๒ โครงการ ดังนี้ ๑.โครงการห่วงใยดูแลสุขภาพสายตาผู้สูงวัยและมีปัญหาทางด้านสายตา  ๒.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๑  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายเงินโครงการต่างๆ โครงการตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน  และความดันโลหิตสูง  เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงาน  โครงการตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน  และความดันโลหิตสูง  โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมได้ยกมือเป็นเอกฉันฑ์ ในโครงการต่างๆ
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17