เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ จังหวัดปทุมธานี


นายสุรพงษ์   เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์  ศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการจัดการขยะมูลฝอย  และเศรษฐกิจชุมชน   (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์)  รวม ๒ จุด ของเทศบาลเมืองสระแก้ว  จำนวน  ๖๐  คน 
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17