เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดทำแผนดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖


นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ได้เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุยุงลายแพร่หลายในท้องที่ต่างๆที่เพาะพันธุ์ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้  ดังนั้นเทศบาลเมืองสระแก้ว  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก  พร้อมทั้งหยอดทรายอะเบทซึ่งเป็นทรายที่ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังภายในบ้าน  เช่น  โอ่งน้ำ  บ่อ  ซีเมนต์ที่มีน้ำขังในห้องน้ำ  เป็นต้น การพ่นสารเคมีหมอกควันเพื่อกำจัดยุงเต็มวัย  ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องในชุมชนให้ความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่นยุงลายตามแผนปฎิทินปฎิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค  เทศบาลเมืองสระแก้วดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17